W sobotę 22 kwietnia 2017 roku w świetlicy ogrodu odbyło się Walne Zebranie członów PZD w ROD „Odrodzenie”. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski, st. sierż. Fabian Grzędzielewski oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki i przedstawiciel OZ Poznań Stanisław Pruszyński.

Zebranie, z uwagi na brak kworum  rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godzinie 15:30. W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania Pan Stanisław Pruszyński przedstawił najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się PZD.

Na początku zebrania został odegrany hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczposplita” następnie Prezes Przemysław Jaśkowiak ogłosił minutę ciszy dla uczczenia zmarłych w tym i ubiegłym roku działkowców, a szczególnie pomięci zmarłego kilka dni temu Pan Zbigniewa Plenzlera, byłego wieloletniego prezesa naszego ogrodu, który do końca użytkował swoją działkę.

Na przewodniczącą zebrania została wybrana Pani Ewa Ratajczak, dalej przewodnicząca przeprowadziła wybory do Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie prezes Jaśkowiak przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 oraz Plan pracy na rok 2017. Zarząd planuje m.in. Utwardzenie około 300 m alejek ogrodowych, zorganizowanie dnia działkowca, czy zamontowanie kamer do monitoringu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Wojciech Ziętkowski, wyraził on swoje poparcie dla działkowców, mówił, że  jest otwarty na nasze sprawy i w miarę możliwości zawsze pomoże. Zauważył, że ogród w ostatnich latach bardzo rozwinął swoją infrastrukturę, nie ukrywają w znacznej mirze dotacją z UM. Burmistrz odpowiadał ciepliwie również na wszystkie pytania z sali.

Dzielnicowy st. sierż. Fabian Grzędzielewski omówił sprawy bezpieczeństwa na ogrodzie m.in, przypomniniał podstawowe zasady zabezpieczania  altan, zamykania za sobą furtek prowadzący do ogrodu, a także zwracania uwagi na obce osoby znajdujące się na działkach. Apelował aby zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia i nie bać się dzwonić na 997.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz preliminarze na rok 2017 przedstawiła księgowa ROD Pani Irena Palicka. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Czerniak.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwał dotyczących najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania ogrodu, a także ustalono opłaty ogrodowe na rok 2017 które przedstawiają się następująco:

Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

  2. bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej,

  3. opłata za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

  4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

  5. zarządzanie ROD

    w roku 2017 w wysokości 100 zł od działki oraz 0,17 gr. od m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.

Opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje i remonty w ROD, Opłata przeznaczona jest na remont przepustów nad rowem melioracyjnym, utwardzanie alejek ogrodowych oraz w tym 20 zł partycypacji na ułożenie kostki brukowej od bramy nr 1 do budynku świetlicy w roku 2018. Przez remonty rozumie się wszelkie prace związane z modernizacją ogrodu, naprawa studni i ogrodzenia. W roku 2017 w wysokości 50 zł od działki w ROD.

Opłatę ogrodową energetyczną, w roku 2017 w wysokości 5zł, na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2016 roku, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod liczników do niego przyłączonych.(tę opłatę uiszczają tylko użytkownicy, których działki są podłączone do sieci)

Wymienione w uchwale opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Podjęto także uchwałę dotyczącą rozliczenia inwestycji elektryfikacji ogrodu prowadzonej w latach 2012-2016, Ważną informacją jest to, że Walne Zebranie postanawia, że wszyscy użytkownicy, którzy nie zalegają z opłatą na elektryfikację, otrzymają zwrot za ułożony we własnym zakresie kabel zasilający, na odcinku od szafki licznikowej do miejsca wprowadzenia na działkę. Zwrot będzie dokonywany na podstawie złożonego wniosku przez użytkownika oraz załączonego rachunku za kabel. Użytkownicy nie posiadający rachunku również mogą składać wnioski, jednak zwrot otrzymają najprędzej w roku 2018, pierwszeństwo będą miały wnioski z załączonym rachunkiem za kabel, otrzymają oni uśrednioną kwotę za 1 metr bieżący tj. 5 zł. Wszystkie wnioski rozpatrzy powołana w tym celu komisja składająca się z członków Zarządu, a zwroty będą wypłacane przez skarbnika ROD w biurze Zarządu w wyznaczonym później terminie. O terminie wypłat użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia w gablotach na terenie ROD. Wnioski przyjmowane będą do 31.12.2017r. Natomiast pozostałe kwoty zadłużenia, które według założeń Zarządu będą stopniowo spłacane przez kolejne lata przeznacza się na inwestycje prowadzone w ROD zgodnie z przyjętym planem pracy na dany rok.

Tekst: Przemysław Jaśkowiak

Zdjęcia: Marek Ratajczak  (więcej zdjęć z zebrania znajdą Państwo w zakładce „GALERIE”)