W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w świetlicy ogrodu odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członów PZD w ROD „Odrodzenie”. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski, st. sierż. Fabian Grzędzielewski oraz Prezes ROD im. T. Kościuszki i przedstawiciel OZ Poznań Stanisław Pruszyński.

Zebranie, z uwagi na brak kworum  rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godzinie 16:00. W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania Pan Stanisław Pruszyński przedstawił najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się PZD.

Na początku zebrania został odegrany hymn Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczposplita”

Na przewodniczącą zebrania została wybrana Pani Ewa Ratajczak, dalej przewodnicząca przeprowadziła wybory do Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie prezes Przemysław Jaśkowiak przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017 oraz Plan pracy na rok 2018. Zarząd planuje m.in. naprawę drenażu na wybranych obszarach ogrodu oraz ułożenie kostki brukowej od bamy nr 1 do świetlicy na odcinku 300 m.

Następnie głos zabrał Burmistrz Wojciech Ziętkowski, wyraził on swoje poparcie dla działkowców, mówił, że  jest otwarty na nasze sprawy i w miarę możliwości zawsze pomoże. Zauważył, że ogród w ostatnich latach bardzo rozwinął swoją infrastrukturę, nie ukrywają w znacznej mirze dotacją z UM. Zaznaczmy, że na rok 2018 otrzymaliśmy z UM dwie dotacje celowe na łączną kwotę 43 tys. zł. Za które w tym miejscu bardzo dziękujemy.

Dzielnicowy st. sierż. Fabian Grzędzielewski omówił sprawy bezpieczeństwa na ogrodzie m.in, przypomniniał podstawowe zasady zabezpieczania  altan, zamykania za sobą furtek prowadzący do ogrodu, a także zwracania uwagi na obce osoby znajdujące się na działkach. Apelował aby zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia i nie bać się dzwonić na 997.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz preliminarze na rok 2018 przedstawiła księgowa ROD Pani Irena Palicka. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Grzegorz Czerniak.

Kolejnym punktem zebrania było podjęcie uchwał dotyczących najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania ogrodu, a także ustalono opłaty ogrodowe na rok 2018 które przedstawiają się następująco:

Opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

  2. bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej,

  3. opłata za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

  4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

  5. zarządzanie ROD

    w roku 2018 w wysokości 110 zł od działki oraz 0,18 gr. od m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.

Opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje i remonty w ROD, Opłata przeznaczona jest na remont układu drenarskiego, utwardzanie alejek ogrodowych  Przez remonty rozumie się wszelkie prace związane z modernizacją ogrodu, naprawa studni i ogrodzenia. W roku 2018 w wysokości 50 zł od działki w ROD.

Opłatę ogrodową energetyczną, w roku 2017 w wysokości 5zł, na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2017 roku, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod liczników do niego przyłączonych.(tę opłatę uiszczają tylko użytkownicy, których działki są podłączone do sieci)

Wymienione w uchwale opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2018roku.

 (więcej zdjęć z zebrania znajdą Państwo w zakładce „GALERIE”)