Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie”

zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze-wyborcze

Które odbędzie się w dniu: 13 KWIETNIA 2019

w Świetlica ROD ul. Wrzesińska w Środzie Wielkopolskiej

Początek obrad:

W I terminie godz. 15:30

W II terminie godz. 16:00

**           Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej       pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez      względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***         Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek       zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez       pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą       dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu zebrania
4. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r.(merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
7. Ocena Zarządu przez Komisje Rewizyjną ROD za 2018 oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

8. Projekt programu działania na kadencję 2019 – 2022

 9. Projekt planu pracy na 2019 rok

10. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2019 rok.

11. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej poprawność obrad.
13. Dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
             1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku i za kadencję.

             2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

             3) Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

             4) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

             5) Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

  • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

            6) Wybór Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.         

       7)Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

             8) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku

             9) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego.

            10) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

           11) Uchwalenie planu pracy na rok 2019 i programu działania na kadencję.

           12) Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2019.

   15. Sprawy różne.

   16. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 02-04-2019 w godzina od: 17:00 do: 19:00 w biurze zarządu ROD, ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.