W Sobotę 13 kwietnia, w świetlicy działkowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Odrodzenie”. Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godzinie 16:00, w zebraniu uczestniczyło 89 osób, co stanowi 12% ogółu działkowców.

W zebraniu wzięli udział także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Pan Piotr Mieloch, który wyraził chęć współpracy z ogrodem, mówił, że działalność ogrodu i społeczność działkowa jest bardzo ważna dla naszego miasta, a formy otwierania się ogrodu dla organizacji zewnętrznych stały się tradycją w naszym mieście, chociażby Wczasy dla seniorów.

Na zebraniu działkowcom przedstawił się także nasz nowy dzielnicowy Sierżant Roman Stolarek, który krótko powiedział o bezpieczeństwie na ogrodzie i wyraził chęć pomocy, w każdej budzącej niepokój działkowców sytuacji.

Z ramienia okręgu w Zebraniu uczestniczył Prezes ROD im. T. Kościuszki i przewodniczący kolegium prezesów Pan Stanisław Pruszyński.

Zarząd:

Najważniejszą częścią tegorocznego zebrania był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonych dość sprawnie wyborach organa związku ukształtowały się w następujący sposób:

Przemysław Jaśkowiak – Prezes

Ewa Ratajczak – Skarbnik

Maria Jakubowska – Sekretarz

Dariusz Langner, Marek Szymański oraz Bartosz Głowacki – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Czerniak – Przewodniczący

Mirosława Wieczorek oraz Mieczysława Wierzbicka

Po przeprowadzonej dyskusji podjęto wszystkie niezbędne uchwały w tym dotyczące opłat ogrodowych oraz rozpoczęcia pierwszego etapu inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej” Poniżej przedstawiamy obowiązujące opłaty w roku 2019.

UCHWAŁA Nr 9/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 kwietnia 2019 r w sprawie wysokości poszczególnych opłat i terminu ich wnoszenia

§1

Wlane zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokość poszczególnych opłat ogrodowych:

§2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  2. bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej,
  3. opłata za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  5. zarządzanie ROD

w roku 2019 w wysokości 145 zł od działki oraz 0,18 gr. od m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.

§3

Opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje i remonty w ROD, zgodnie z założonym planem pracy. W roku 2019 w wysokości 60 zł od działki w ROD.

§4

Opłatę ogrodową energetyczną na podstawie uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015r. W sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych , na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2018 roku, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod liczników do niego przyłączonych. Uchwala opłatę energetyczną w wysokości 5zł od działki w ROD.

§5

Wymienione w uchwale opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2019 roku.

§6

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

§7

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.