Polski Związek Działkowców Środa Wlkp. 24.02.2020r.

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
w Środzie Wielkopolskiej.
Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”
ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-15-41-706
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS Nr 0000293886

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”

w Środzie Wielkopolskiej

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn.

Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP”

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci oraz zamontowanie studzienek licznikowych na terenie poszczególnych działek. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

  • projekt
  • kosztorys ofertowy .

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD „Odrodzenie” w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Przemysławem Jaśkowiakiem

tel. 601-43-60-66.

  1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;

b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Str. 1/2

6 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu ROD „Odrodzenie” ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp lub drogą elektroniczną na adres biuro@rododrodzenie.pl Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

7. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w miesiącu 05.2020 roku.

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu na zasadach określonych we wzorze umowy. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 10% wartości ceny ofertowej.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia Wykonawcy przekazują:

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

Osobą ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Jaśkowiak tel. 601-43-60 66

10. Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

  1. nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;
  2. Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2019, nie wyrazi zgody na przeprowadzenie inwestycji

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.