Zarząd ROD na swoim posiedzeniu w dniu 30.04.2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – III ETAP” Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych.

Po analizie wszystkich ofert, Zarząd podobnie jak w ubiegłym roku wybrał firmę Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak ze Środy Wlkp. Zarząd przy wyborze ofert kierowała się zarówno ceną jak i opinią na temat poszczególnych firm. Firma wykonała w roku 2020 II etap inwestycji, do którego wykonania zarząd nie miał żadnych zastrzeżeń. Firma w przeszłości dokonywała prac remontowych i inwestycyjnych na ogrodzie, które są sprawne do dnia dzisiejszego bez konieczności naprawy. Pan Marian Robak posiada także, długie ponad 30-letnie doświadczenie w zawodzie.

oferty zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Zarządu na wykonanie 550 metrów bieżących sieci. Niestety wprowadzone regulacje niezależne od Zarządu ROD nie pozwolą nam na zrealizowanie pierwotnego planu.

Wykonane zostanie 342 metrów sieci począwszy od miejsca zakończenia odcinka w 2020 roku.

Zgodnie z Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. inwestycja może zostać zrealizowana maksymalnie za 40.000 zł brutto tak, aby dotacja celowa z budżetu gminy wynosi 50% wartości zadania ogółem.

Z wybraną firmą zostanie podpisana odpowiednia umowa. Front robót przekazany zostanie wykonawcy w maju 2021, zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2021. Rozliczenie prac dokonane zostanie przez powołanego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie protokółu odbioru.

WAŻNE!!! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek będzie możliwe po odbiorze technicznym głównej sieci. Koszt za przyłącze ponosi w całości działkowiec. Szczegóły dotyczące przyłącza umieścimy wkrótce na stronie. Członkowie zarządu postarają się także dotrzeć z informacją osobiście do każdego zainteresowanego działkowca.