Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze – wyłącznie dla członków PZD w ROD Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej

Odbędzie się w dniu: 20-04-2024

w świetlica działkowa ul. Wrzesińska 63-000 Środa Wlkp.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:00

W II terminie godz. 10:30

**        Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej     pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez          względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***      Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek      zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez      pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą    dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz z kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w 2023 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r.i za kadencję
10. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
11. Dyskusja.
12. Projekt programu działania na kanencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
13.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
14. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD
14.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2023 r.
15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD
15.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję
16. Dyskusja.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
17.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.
17.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
17.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
17.4. Uchwalenie planu pracy na 2024 r.
17.5. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
18. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji rewizyjnej ROD.
19. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na dylegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
20. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 15-04-2024 do 17-04-2024 w godzinach od: 16:00 do: 19:00 w biurze zarządu ROD