About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 67 blog entries.

Przyłącza wody pitnej w 2021 roku – informacja.

Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje, że rozpoczynamy realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej III ETAP ” zgodnie z dokumentacją projektową.

Głównym wykonawcą, będzie firma Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

W roku 2021 zostanie wykonane 340 metrów sieci.

Inwestycja obejmie działki: 49-54, 68-77, 214-229, 239-260

UWAGA! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek, będzie możliwe po odbiorze technicznym, głównej sieci planowanym na drugą połowę czerwca.

Z uwagi na znaczący wzrost cen z wykonanie przyłącza, w porównaniu z rokiem 2020. Zarząd pozostawia możliwość wyboru wykonawcy. Dopuszcza się następujące firmy, które mogą wykonać przyłącze:

  1. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak tel. 660-919-012
  2. Zakład Ślusarsko-Instalacyjny Ryszard Kukiel tel. 602-464-411
  3. WOD.-KAN.-BUD s.c. tel. 63-241-40-35
  4. Jakub Tabak tel. 602-710-077
  5. Hydraulik-Instalator Damian Skonieczny tel. 668-350-446

Każdy działkowiec, który chce wykonać przyłącze do swojej działki jest zobowiązany skontaktować się z wybranym wykonawcą i uzgodnić z nim warunki cenowe. Każdy rozlicza się bezpośrednio z wykonawcą.

WAŻNE: O wyborze wykonawcy należy obowiązkowo poinformować Zarząd. Przyłącze MUSI!!!! Spełniać warunki dokumentacji projektowej.

NIEDOPUSZCZALNE SĄ ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU!

Rysunki techniczne postaramy się dostarczyć osobiście do każdego zainteresowanego lub można je odebrać w biurze ROD podczas dyżurów w każdy I i III wtorek miesiąca.

Rozpoczynamy III ETAP inwestycji – WODA PITNA!

Zarząd ROD na swoim posiedzeniu w dniu 30.04.2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – III ETAP” Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych.

Po analizie wszystkich ofert, Zarząd podobnie jak w ubiegłym roku wybrał firmę Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak ze Środy Wlkp. Zarząd przy wyborze ofert kierowała się zarówno ceną jak i opinią na temat poszczególnych firm. Firma wykonała w roku 2020 II etap inwestycji, do którego wykonania zarząd nie miał żadnych zastrzeżeń. Firma w przeszłości dokonywała prac remontowych i inwestycyjnych na ogrodzie, które są sprawne do dnia dzisiejszego bez konieczności naprawy. Pan Marian Robak posiada także, długie ponad 30-letnie doświadczenie w zawodzie.

oferty zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Zarządu na wykonanie 550 metrów bieżących sieci. Niestety wprowadzone regulacje niezależne od Zarządu ROD nie pozwolą nam na zrealizowanie pierwotnego planu.

Wykonane zostanie 342 metrów sieci począwszy od miejsca zakończenia odcinka w 2020 roku.

Zgodnie z Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. inwestycja może zostać zrealizowana maksymalnie za 40.000 zł brutto tak, aby dotacja celowa z budżetu gminy wynosi 50% wartości zadania ogółem.

Z wybraną firmą zostanie podpisana odpowiednia umowa. Front robót przekazany zostanie wykonawcy w maju 2021, zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2021. Rozliczenie prac dokonane zostanie przez powołanego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie protokółu odbioru.

WAŻNE!!! Wykonanie przyłączy do poszczególnych działek będzie możliwe po odbiorze technicznym głównej sieci. Koszt za przyłącze ponosi w całości działkowiec. Szczegóły dotyczące przyłącza umieścimy wkrótce na stronie. Członkowie zarządu postarają się także dotrzeć z informacją osobiście do każdego zainteresowanego działkowca.

Od czerwca przywracamy dyżury w biurze ROD

Informujemy, że w związku z poluzowaniem obostrzeń od czerwca 2021 przywracamy pełnienie dyżurów przez członków Zarządu w biurze ROD przy ul. Wrzesińskiej. Pierwszy dyżur będzie 1 czerwca (wtorek) od 17 do 19. Kolejne dyżury, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 17 do 19.

Materiał do utwardzenia alejek ogrodowych.

Zarząd zakupił materiał, żużel w ilości 20 tan, który posłuży do wyłożenia alejek ogrodowych w miejscach szczególnie zniszczonych. tzn. w miejscach gdzie zapadła się ziemia po okresie zimowym oraz gdzie występuje powierzchnia gliniasta, po zakończeniu II etapu rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie III etapu rozbudowy sieci wody pitnej.

Polski Związek Działkowców Środa Wlkp. 23.03.2021r.

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”

w Środzie Wielkopolskiej.

ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.

NIP: 786-15-41-706

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS Nr 0000293886

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej

ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji pn.Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – III ETAP”

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

c) Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej na odcinku 550 metrów. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci oraz zamontowanie studzienek licznikowych na terenie poszczególnych działek. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

  • projekt

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD „Odrodzenie” w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Przemysławem Jaśkowiakiem

tel. 601-43-60-66.

  1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy

b) kosztorys ofertowy

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4. Warunki udziału.

W konkursie ofert mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z konkursu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Str. 1/2

6 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu ROD „Odrodzenie” ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp lub drogą elektroniczną na adres biuro@rododrodzenie.pl Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

7. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w miesiącu 05.2021 roku.

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia Wykonawcy przekazują:

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Organizator konkursu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

Osobą ze strony Organizatora uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Jaśkowiak tel. 601-43-60 66

9. Organizator unieważnia konkurs, jeżeli:

  1. nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków oraz odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Otwieranie bram na ogrodzie.

W miesiącach od kwietnia do października bramy będą otwierane

w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

UWAGA!

W razie niesprzyjającej pogody, ze względu na możliwość zniszczenia alejek ogrodowych bramy pozostają zamknięte.

Gospodarz ogrodu: Pan Jerzy Nowakowski tel. 694-194-652

10 kwietnia 2021 włączamy wodę do podlewania.

Dnia 10 kwietnia 2021 r.(sobota) zostanie otwarta woda do podlewania. Prosimy wszystkich działkowców o zamknięcie zaworów na działkach i zwrócenie uwagi czy rury nie uległy uszkodzeniu przez okres zimowy.

W przypadku awarii sieci prosimy dzwonić pod podany nr

Tel. 505-288-854 Dariusz Langner

Zabezpiecz działkę przed złodziejem!

W ostatnim okresie na naszym ogrodzie włamano się do kilku altan. Przypominamy jak należy zabezpieczyć swoje działki. Przede wszystkim, każde włamanie należy zgłosić na policję. Policja także w okresie zimowym częściej niż zwykle kontroluje teren wokół ogrodu.

Gdy kończy się sezon, rzadko kiedy odwiedzamy swoje ogródki działkowe. A jest to błąd, musimy w tym okresie doglądać działki przynajmniej raz na kilka dni. Pozostawione mienie jest narażone na kradzieże lub dewastację przez chuliganów lub bezdomnych. Samokontrola jest bardzo ważna. Jeśli nie możemy tego robić, poprośmy sąsiada lub znajomego.
– Sąsiad jest nie do przecenienia. Jeśli jest dobry, lubimy go i mu ufamy, to jest lepszy od niejednego alarmu czy kraty w oknie. Po prostu zawsze zwróci uwagę na to, co się dzieje obok. Jeśli zauważy coś, co nie jest w porządku, to albo sam zareaguje, albo powiadomi policję, która przyjedzie i to sprawdzi

Radzimy, co zrobić, by mieć nasze letnie domki pod kontrolą. Przede wszystkim na działce trzeba dobrze pochować i zabezpieczyć wszelkie sprzęty, narzędzia i akcesoria ogrodnicze, by ich widok nie kusił potencjalnych agresorów. Wszystkie okna domu lub altany powinny być zasłonięte, a kłódki i zamki solidne. Nie jest to oczywiście żadnym zabezpieczeniem dla złodzieja, ale zawsze może go trochę zniechęcić. Warto też sprawić sobie na złodzieja tzw. haka.

Fotopułapka

Najlepiej do ochrony przed kradzieżą nadają  fotopułaki. Są to kamery, które dzięki czujkom podczerwieni wykrywają ruch. Nowoczesne fotopułapki są skuteczne również w nocy, bo mają wmontowane specjalne lampy doświetlające, a dodatkowo mogą być aktywne bardzo długo bez konieczności wymiany baterii.

Gdzie ustawić kamerę?

Jej obiektyw powinien być skierowany na miejsca najczęściej atakowane, czyli drzwi i okna. Najlepszy obraz uzyskuje się z kamer montowanych na wysokości 2-2,5 metra, na przykład na ogrodzeniu, słupie lub na pniu drzewa. Do kamer można dokupić specjalne obudowy, które będą ja lepiej maskować, a po zdemaskowaniu będą odporne na zniszczenie.  Przy maskowaniu fotopułapki trzeba pamiętać, żeby nie zasłonić jej obiektywów i czujników. 
Ale największą zaletą tych urządzeń jest możliwość informowania nas na odległość o intruzie. Wiadomość z fotopułapki może być wysłana jako MMS lub e-mail. Dzięki  fotopułapkom dysponujemy w razie czego materiałem dowodowym, ale przede wszystkim możemy szybko reagować, co oznacza przyłapanie szabrownika na gorącym uczynku. 

Jak włamywacze wybierają altanę, który chcą okraść?

– Zawsze obserwują. Wiadomo, to ich zawód, chcą się obłowić, chcą na tym zyskać, więc wchodzą do takich altan, gdzie mogą się spodziewać, że znajdą coś wartościowego.

Czy to prawda, że nie ma takich zabezpieczeń, których włamywacz nie złamie?

– Czas tutaj gra na naszą korzyść. Im więcej czasu złodziej musi stracić na to, żeby dostać się do naszego domku, tym dla niego jest to większe ryzyko wpadki. Może zostać w każdej chwili zauważony, ktoś może powiadomić policję i inne służby ochrony. To dla niego ryzyko. Im więcej dobrych jakościowo zabezpieczeń, tym trudniejsza praca dla wszystkich złodziei. To ich na pewno będzie zniechęcało.

Jak oszukać włamywaczy

– Jeżeli wiemy, że nie będzie nas dłuższy czas na działce, to możemy zaopatrzyć się w mechanizm, który będzie włączał i wyłączał światło, codziennie o tej samej porze. Jest to rzecz, która na pewno nie jednego złodzieja zmyli. Warto mieć też alarm. Kiedyś te systemy były bardzo drogie, nie każdego było na nie stać. Teraz staniały i praktycznie są ogólnodostępne. Trzeba również pamiętać, że jeżeli taki system założymy, należy go włączać, ale przede wszystkim nie zapominać zamykać drzwi!