About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 85 blog entries.

Zmiana stawek za wodę z MPCWiK – ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Polski Związek Działkowców R.O.D. Odrodzenie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia, że na skutek zmian warunków ekonomicznych jakie nastąpiły w 2022 r., w szczególności na znaczny wzrost cen energii elektrycznej, usług obcych, komponentów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz inflacji, znacząco wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Obecny poziom kosztów jest zdecydowanie wyższy niż zakładany w dotychczasowej taryfie.

W tej sytuacji zmuszeni byliśmy wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy                                    i zatwierdzenie nowej.

Decyzją z dnia 20 kwietnia 2023 r. nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-13-2023-d-bs.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 04.05.2023 r. i będzie obowiązywała do dnia 03.05.2026 r.

Zarząd MPECWIK zaproponował zmniejszenie obciążeń dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę – gospodarstw domowych, w postaci dopłat do zużycia wody. W chwili obecnej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstw domowych) został skierowany do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Powyższe ma na celu przeciwdziałanie skutkom nadmiernego wzrostu cen za wodę dla mieszkańców gminy.

Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.

Pozdrawiamy,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

ul. Harcerska 16

63-000 Środa Wlkp.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MPECWiK Sp. z

o.o. w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska 16, wyłącznie w celu

realizacji udzielonego wniosku/zgody. Jednocześnie informujemy że mają

Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany,

prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo

sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( podstawa prawna Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Utwardzenie alejki w bramie nr 4

W dniach 02-03 marca 2023 wykonaliśmy pierwszą w tym roku mała inwestycję. W alejce nr 4 rozprowadziliśmy 60 ton materiału, celem utwardzenia drogi. W roku ubiegłym, były właśnie tam prowadzone prace ziemne związane z IV etapem rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej, dlatego ganek wymagał utwardzenia. Mamy nadzieję, że rozwiązanie się sprawdzi, a całość prac pozostawiamy ocenie działkowiczów.

PZD wywalczyło tańszy prąd dla działkowców.

Dopiero przy trzecim głosowaniu w Sejmie, ale inicjatywa PZD odniosła sukces. Sejm zaakceptował, zgłoszoną na wniosek PZD, senacką poprawkę do ustawy dotyczącej cen energii w 2023 r. Zmiana spowoduje, że działkowcy faktycznie zostaną objęci prawem do pakietu energii w cenie z 2022r.
W skali kraju rachunki ogrodów będą niższe o dziesiątki milionów złotych. Uchwalona we wrześniu br. ustawa dotycząca cen prądu w 2023r. zawierała lukę, która powodowała, że objęcie działkowców ochroną przed
podwyżkami było de facto pozorne. Ustawa nie uwzględniała specyfi ki ROD, gdzie większość działkowców rozlicza się
w oparciu o tzw. podliczniki. W efekcie, choć teoretycznie wskazywała działkowców, jako beneficjentów wprowadzanych rozwiązań, realnie (średnio) pakiet tańszej energii przypadający
rocznie na działkowca nie wystarczałby nawet na godzinę pracy kosiarki. PZD od początku prac nad ustawą zwracał uwagę na lukę w przepisach. Opracował również konkretną propozycję ich zmiany. Niestety, choć postulaty
organizacji działkowców były bardzo wyważone – zakładały, że na1 działkę w ROD przypadnie 250 kWh w ochronnej cenie, czyli 1/8 tego, co ustawa gwarantowała właścicielom domów letniskowych – nie zostały uwzględnione. Propozycja dwukrotnie była odrzucana w głosowaniu sejmowym – przesądzało negatywne stanowisko ministerstwa.
Utrzymanie wręcz dyskryminującej dla działkowców luki w przepisach oraz świadomość zagrożeń, jakie niosła dla ogrodów, sprawiły, że PZD nie rezygnował ze starań o jej usunięcie. Dzięki zabiegom przedstawicieli
działkowców stosowną nowelizację zaproponował Senat. W ten sposób, sprawa po raz trzeci stała się przedmiotem głosowania w Sejmie. Zasada do trzech razy sztuka tym razem zadziałała. 27 października br. w Sejmie znalazła się większość, która poparła zmiany oparte o propozycje PZD. Dzięki temu każdy działkowiec korzystający z prądu może
oszczędzić w 2023r. ok. 100zł. W skali kraju oszczędności w ROD będą liczone w dziesiątkach milionów zł. BP

Porady prawne dotyczące nabywania działki w ROD

W związku z dużym zainteresowaniem tematem nabywania działki w ROD, na stronie internetowej PZD (na stronie głównej) będą publikowane porady prawne dotyczące zasad nabywania działki w ROD od zarządu ROD, osoby bliskiej czy też osoby niespokrewnionej. Jednocześnie informujemy, że: -w dalszym ciągu Okręgi PZD oraz KR PZD będą udzielały telefonicznych porad prawnych, podczas których będzie można zadać pytania dotyczące funkcjonowania ROD i korzystania z działek; – w dalszym ciągu będzie można przesłać pytanie listownie, e-mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/kr-pzd.html. Zachęcamy wszystkich działkowców oraz osoby zainteresowane nabyciem działki ogrodowej do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez prawników i radców prawnych PZD!

[MAP]

Więcej informacji pod poniższym adresem.

http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html

Bram ogrodu zamykamy 1 listopada

Zgodnie z regulaminem ROD oraz Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014 bramy ogrodu zostaną zamknięte na okres od 1 listopada 2022 do 31 marca 2023. Wjazd w tym okresie będzie możliwy tylko z bardzo ważnego powodu, po uprzednim powiadomieniu Zarządu ROD. Wjazd dla osób niepełnosprawnych , którzy posiadają klucze do bram na stałe, będzie ściśle kontrolowany, a w przypadku nadużyć klucz zostanie natychmiastowo odebrany.

Rozliczenia za wodę pitną oraz prąd na działce.

Informujemy, że w bieżącym tygodniu zostały spisane liczniki od wody oraz prądu na poszczególnych działkach. Działkowcy, którzy zużyli odpowiednio:

woda – 10 m3 i powyżej

prąd – 80 kWh i powyżej

otrzymają dodatkowe rozliczenie z terminem płatności do 15 listopada 2022

Aktualna stawka dla ogrodu to: 4,5zł za 1 m3 wody oraz 0,63 zł za 1 kWh prądu.

Inwestycja – woda pitna – IV etap – podsumowanie

W sierpniu 2022 roku został zakończony VI etap inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej…”

Inwestycję wykonała firma wyłoniona w przetargu tj. Hydraulik – Instalator Damian Skonieczny ze Środy Wlkp.

Początkowo planowane było wykonanie 1 km bieżącego sieci, jednak po przedstawieniu ofert oraz analizie kosztów, wykonany został odcinek o długości 550 metrów bieżących. Niestety szalejąca inflacja i drożyzna nie pozwoliły nam zrealizować planu w całości. Dlatego już w tym momencie wiemy, że planowane planowane na rok 2024 zakończenie inwestycji, wydłuży się w czasie co najmniej do 2026 roku.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze strony gminy Środa Wlkp. w roku 2022 ogród otrzymał na ten cel 50.000 zł natomiast cała inwestycja kosztowała nas 94.000 zł

Zarząd rozumie uzasadnione roszczenia niektórych działkowców, dlaczego to ich działki nie zostały ujęte w planie, a do których wodociąg pierwotnie miał dotrzeć w 2022 roku. Niestety, głównie ze względy na wysoki kosz inwestycji, Zarząd musiał skorygować plany. Wyrażamy jednak nadzieję, że wspólnymi siłami i małymi krokami, ale do przodu, uda się realizować kolejne etapy w następnych latach.