About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 56 blog entries.

Komunikat w sprawie odstąpienia od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku

Zarząd ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskie na podstawie Uchwały 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020r podjął uchwałę nr 49/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 ,w której postanawia skorzystać z zapisu zawartego w §4 uchwały KR PZD i odstąpić od zwoływania walnego zebrania w roku 2020. Zarząd ROD stwierdza, że sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania ROD w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez WZ ROD w 2019r., stosowane odpowiednio do 2020r.

UZASADNIENIE:

W ROD Odrodzenie na obecną chwilę jest 715 członków PZD, którzy mają prawo uczestnictwa w WZ, Zarząd nie jest w stanie zorganizować zebrania dla takiej ilość osób, nie łamiąc przy tym przepisów ogólnie obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. Ogród nie posiada odpowiedniego zaplecza, które pozwoliłoby zachować dystans społeczny pomiędzy uczestnikami zebrania. Stąd decyzja Zarząd nie może być inna.

Zaproszenie na Forum Klimatyczne

Środowisko ekologiczne wielkopolski zaprasza działkowców oraz posiadaczy ogródków przydomowych na konferencję „Forum Permakutury”. Konferencja odbędzie się na terenie MTP w Poznaniu w dniu 5.09.2020 w godzinach 11.00 – 16.00. Nadmieniam, że wstęp na targi MTP jest możliwy po wykupieniu biletu na HOBBY’20. Permakultura ( czasami nazywana grzędą podniesioną ) jest nowoczesną formą uprawy ogrodów warzywno – owocowych. Polega ona na przywróceniu gleby do bardzo dobrego stanu poprzez nałożenie na siebie wielu różnych warstw – próchnica, gałęzie, glina, obornik, kompost, ziemia czarna, warstwa ochronna przed odparowaniem itd. Zaletą Ogrodu Permakultury ( OP ) jest bardzo dobre plonowanie bez środków chemicznych i nawozów ze znacznie mniejszym zużyciem wody. Prowadzenie OP polega na zastosowaniu prawidłowej kombinacji upraw tak, aby się one uzupełniały i wspierały, a nie sobie szkodziły. Integralną częścią OP jest retencja wody opadowej i używanie tylko jej do nawadniania. W obecnej chwili prowadzone są prace nad wsparciem finansowym ( unijnym i krajowym ) dla osób zakładających Ogrody Permakultury. Opisane powyżej zasady upraw są już w pewnym wymiarze promowane przez PZD w swoim „Otwartym Programie Klimatycznym PZD”, a nasza konferencja dalej to uszczegóławia. Mam także nadzieję na nawiązanie roboczej współpracy naszych środowisk z PZD. Robert W Jankowski Prezes Zarządu Głównego PFK

Regulamin korzystania z wody pitnej dla działek podłączonych do sieci.

Na zebraniu Zarządu w dniu 28 października 2019 raku uchwała nr 52/2019 został zatwierdzony regulamin korzystania z wody pitnej, który prezentujemy poniżej.

Regulamin korzystania z wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej

§ 1

1. Woda na działce może być wykorzystywana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

2. Woda z sieci ogrodu jest doprowadzana wyłącznie przez technicznie sprawny, legalizowany i zaplombowany wodomierz (zwany dalej licznikiem). Licznik wg polskiego prawodawstwa zachowuje ważną legalizację przez 5 lat. Do plombowania wodomierza oraz stwierdzenia prawidłowości podłączenia i jego działania, upoważniony jest tylko Zarząd ROD lub osoby przez niego upoważnione. W celu ograniczenia strat wody, na każdej działce przed licznikiem powinien być zamontowany zawór odcinający, pozwalający zamknąć dopływ wody na czas, (wymiany licznika, dokonania niezbędnych napraw instalacji wodnej). W niezbędnych przypadkach przyłącze zaworu odcinającego może podlegać plombowaniu.

 3. Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić dokonanie kontroli w każdym czasie przez Zarząd Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

4. Za stwierdzenie pobierania wody poza licznikiem, celową ingerencją co do jego wskazań oraz za samowolne rozplombowanie licznika lub przyłącza, użytkownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu PZD.

5. Każda działka musi posiadać licznik z aktualną legalizacją i zaplombowanym przyłączem. Nie spełnienie tego warunku upoważnia Zarząd Ogrodu do odcięcia dopływu wody do danej działki.

6. Licznik należy tak zamontować, aby nie powodowało to uszkodzeń przyłącza oraz chroniło go przed kradzieżą. Kradzież licznika spowodowana nienależytym jego zabezpieczeniem, potraktowana będzie jako pobór wody bez licznika i podlegać będzie sankcjom z tym związanym.

7. Wszelkie obejścia licznika i wcinki do instalacji wodnej przed licznikiem będą skutkować odcięciem dopływu wody i wypowiedzeniem przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy użytkownikowi tej działki.

8. Każdorazowo należy zgłaszać Zarządowi Ogrodu lub osobom przez niego upoważnionym, konieczność zdjęcia plomby na przyłączu licznika związaną z jego wymianą, usunięciem awarii, kradzieżą lub zdjęciem licznika na okres zimy. Czynność zdjęcia licznika poprzedza spisanie jego wskazań i nr licznika przez upoważnioną przez Zarząd osobę.

9. Wprowadza się możliwość dokonania kontrolnego pomiaru licznika, a w przypadkach stwierdzenia błędnych, użytkownik działki obligatoryjnie będzie zobowiązany do jego wymiany pod rygorem odcięcia poboru wody.

str. 1/2

§ 2

1. Odczyty wskazań licznika na działkach dokonywane będą od 1 listopada (wg  podanego przez Zarząd harmonogramu odczytów na tablicach ogłoszeń). W czasie tych czynności na wniosek

zainteresowanego użytkownika działki można będzie dokonać zdjęcia licznika na czas zimy.

Gospodarz w takim przypadku spisuje dodatkowo nr licznika, datę legalizacji i zdejmuje zabezpieczenie na przyłączu.

2. Każdy działkowiec, którego działka podłączona jest to sieci zobowiązany jest w okresie zimowym zabezpieczyć instalację wodną znajdującą się na jego działce w taki sposób aby nie uległa przemarznięci.  (konieczność otwarcia zaworu spustowego w studni licznikowej)

3. Odpowiedzialność za wszelkie awarie związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji wodnej na działce ponosi działkowiec.

§ 3

1. Opłata za wodę obliczana jest wg stawek ustalanych przez dostawcę wody                                              ( MPCWiK w Środzie Wielkopolskiej).

2. Osobom, które uniemożliwiły dokonanie spisu stanu wskazań licznika będzie dokonane rozliczenie ryczałtowe w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) od działki za miniony sezon.

3. W przypadkach braku zaplombowanego przyłącza licznika lub braku licznika, każdy użytkownik takiej działki jest zobowiązany do opłacenia ryczałtu za korzystanie z wody w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 4

1. Ustalone opłaty użytkownik działki zobowiązany jest wpłacić do 30 czerwca danego roku.

2. W przypadkach nie opłacenia zaległych należności przez użytkownika działki, Zarząd Ogrodu podejmie niezbędne działania nad ich wyegzekwowaniem, poprzez jej odcięcia od działki a w ostateczności wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

§5

Niezbędne zmiany do treści niniejszego REGULAMINU będą wprowadzane aneksem i poddawane na kolejnym Walnym Zebraniu do ich ewentualnego uchwalenia.

Środa Wlkp. 28 październik 2019 r.

str. 2/2

Rusza II ETAP rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.

Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje że, zgodnie z uchwała nr 13/2020 Zarządu ROD z dnia 21.05.2020 oraz uchwałą nr 93/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP „, która w bieżącym roku obejmie działki o nr 32-38, 59-63, 77-130, 150-153, 173-213.

Prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec – październik 2020. przez firmę wyłonioną w przetargu, tzn. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

Każdy działkowiec z wymienionych wyżej działek, który chce, aby jego działka została ujęta w planie robót proszony jest o wpłatę kwoty 2000zł na konto wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2020r. Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie, podłączenie w tym roku będzie niemożliwe.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu korzystania z sieci co oznacza m.in. , że będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

34 1090 1418 0000 0000 4101 4973 Santander Bank Polska S.A.

Tytułem: Przyłącze wodociągowe do działki nr . . . .

Prosimy dostarczyć kopię przelewu do biura Zarządy ROD.

Awaria instalacji kanalizacyjnej na terenie ogrodu.

W dniu 08.06.2020 na terenie ogrodu w okolicy bramy nr 5 przy ul. Wrzesińskiej nastąpiła awaria miejskiej instalacji kanalizacyjnej, której część przebiega przez ogród. W wyniku awarii jedna działka została zalana całkowicie przez ścieki płynące z rur kanalizacyjnych, druga działka częściowo. Awaria została usunięta, jednak skażeniu uległa ziemia. Użytkownicy działki będą wnioskować o odszkodowanie za utracone korzyść z działki.

Przywracamy pełnienie dyżurów w biurze ROD.

Informujemy, że od czerwca przywracamy normalny tryb pełnienia dyżurów w biurze Zarządu ROD. Dyżury pełnione będą w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 17:00 do 19:00

mail: biuro@rododrodzenie.pl tel. 601-43-60-66

Woda do podlewania już włączona

Informujemy, że w związku z piękną wiosenną pogodą i dość wysokimi temperaturami postanowiliśmy włączyć wodę już teraz. Proszę wszystkich działkowców o rozsądne korzystanie z wody. Ten rok zapowiada się znów jako wyjątkowo ciepły i suchy. Już zimą w wielu rejonach panowała susza. Przewidujemy, że w miesiącach letnich najprawdopodobniej wody może zabraknąć.

W przypadku awarii sieci prosimy dzwonić pod podany nr

Tel. 505-288-854 Dariusz Langner

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym „Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP”

Polski Związek Działkowców Środa Wlkp. 24.02.2020r.

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
w Środzie Wielkopolskiej.
Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”
ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.
NIP: 786-15-41-706
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS Nr 0000293886

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”

w Środzie Wielkopolskiej

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji pn.

Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP”

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci oraz zamontowanie studzienek licznikowych na terenie poszczególnych działek. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

  • projekt
  • kosztorys ofertowy .

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD „Odrodzenie” w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Przemysławem Jaśkowiakiem

tel. 601-43-60-66.

  1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;

b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Str. 1/2

6 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu ROD „Odrodzenie” ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp lub drogą elektroniczną na adres biuro@rododrodzenie.pl Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

7. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w miesiącu 05.2020 roku.

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu na zasadach określonych we wzorze umowy. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 10% wartości ceny ofertowej.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia Wykonawcy przekazują:

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

Osobą ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Jaśkowiak tel. 601-43-60 66

10. Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

  1. nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;
  2. Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2019, nie wyrazi zgody na przeprowadzenie inwestycji

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Korespondencja e-mail

Zachęcamy wszystkich działkowców do wyrażenia zgody na kontakt z Zarządem za pomocą poczty elektronicznej. Zgodnie ze Statutem PZD (§ 60), zaproszenie na walne zebranie może zostać wysłane członkowi ROD pocztą elektroniczną. Warunkiem wysłania zawiadomienia w tej formie jest jednak: podanie adresu e-mail, na które zawiadomienie powinno zostać wysłane oraz uprzednia pisemna zgoda działkowca na ten sposób dostarczenia zaproszenia.

Dla działkowca korzyść jest podwójna, ponieważ bezie on otrzymywał wszystkie ważne informacje dotyczące ogrodu za pomocą e-mail jednocześnie obniżają koszty funkcjonowania Ogrodu.