About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 81 blog entries.

Materiał do utwardzenia alejek ogrodowych.

Zarząd zakupił materiał, żużel w ilości 20 tan, który posłuży do wyłożenia alejek ogrodowych w miejscach szczególnie zniszczonych. tzn. w miejscach gdzie zapadła się ziemia po okresie zimowym oraz gdzie występuje powierzchnia gliniasta, po zakończeniu II etapu rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie III etapu rozbudowy sieci wody pitnej.

Polski Związek Działkowców Środa Wlkp. 23.03.2021r.

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”

w Środzie Wielkopolskiej.

ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.

NIP: 786-15-41-706

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS Nr 0000293886

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej

ogłasza konkurs ofert na wykonanie inwestycji pn.Rozbudowa sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej – III ETAP”

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

c) Uchwały Nr 29/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wody miejskiej w sposób wskazany w dokumentacji projektowej na odcinku 550 metrów. Zadanie polegać będzie na rozprowadzeniu wodociągu wzdłuż alejek ogrodowych począwszy o miejsca zakończenia dotychczas istniejącej sieci oraz zamontowanie studzienek licznikowych na terenie poszczególnych działek. Zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 1 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

  • projekt

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD „Odrodzenie” w terminie uzgodnionym telefonicznie z Panem Przemysławem Jaśkowiakiem

tel. 601-43-60-66.

  1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy

b) kosztorys ofertowy

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4. Warunki udziału.

W konkursie ofert mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z konkursu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Str. 1/2

6 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w biurze Zarządu ROD „Odrodzenie” ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp lub drogą elektroniczną na adres biuro@rododrodzenie.pl Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

7. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w miesiącu 05.2021 roku.

b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia Wykonawcy przekazują:

drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rododrodzenie.pl

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Organizator konkursu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

Osobą ze strony Organizatora uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przemysław Jaśkowiak tel. 601-43-60 66

9. Organizator unieważnia konkurs, jeżeli:

  1. nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków oraz odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Otwieranie bram na ogrodzie.

W miesiącach od kwietnia do października bramy będą otwierane

w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

UWAGA!

W razie niesprzyjającej pogody, ze względu na możliwość zniszczenia alejek ogrodowych bramy pozostają zamknięte.

Gospodarz ogrodu: Pan Jerzy Nowakowski tel. 694-194-652

Zabezpiecz działkę przed złodziejem!

W ostatnim okresie na naszym ogrodzie włamano się do kilku altan. Przypominamy jak należy zabezpieczyć swoje działki. Przede wszystkim, każde włamanie należy zgłosić na policję. Policja także w okresie zimowym częściej niż zwykle kontroluje teren wokół ogrodu.

Gdy kończy się sezon, rzadko kiedy odwiedzamy swoje ogródki działkowe. A jest to błąd, musimy w tym okresie doglądać działki przynajmniej raz na kilka dni. Pozostawione mienie jest narażone na kradzieże lub dewastację przez chuliganów lub bezdomnych. Samokontrola jest bardzo ważna. Jeśli nie możemy tego robić, poprośmy sąsiada lub znajomego.
– Sąsiad jest nie do przecenienia. Jeśli jest dobry, lubimy go i mu ufamy, to jest lepszy od niejednego alarmu czy kraty w oknie. Po prostu zawsze zwróci uwagę na to, co się dzieje obok. Jeśli zauważy coś, co nie jest w porządku, to albo sam zareaguje, albo powiadomi policję, która przyjedzie i to sprawdzi

Radzimy, co zrobić, by mieć nasze letnie domki pod kontrolą. Przede wszystkim na działce trzeba dobrze pochować i zabezpieczyć wszelkie sprzęty, narzędzia i akcesoria ogrodnicze, by ich widok nie kusił potencjalnych agresorów. Wszystkie okna domu lub altany powinny być zasłonięte, a kłódki i zamki solidne. Nie jest to oczywiście żadnym zabezpieczeniem dla złodzieja, ale zawsze może go trochę zniechęcić. Warto też sprawić sobie na złodzieja tzw. haka.

Fotopułapka

Najlepiej do ochrony przed kradzieżą nadają  fotopułaki. Są to kamery, które dzięki czujkom podczerwieni wykrywają ruch. Nowoczesne fotopułapki są skuteczne również w nocy, bo mają wmontowane specjalne lampy doświetlające, a dodatkowo mogą być aktywne bardzo długo bez konieczności wymiany baterii.

Gdzie ustawić kamerę?

Jej obiektyw powinien być skierowany na miejsca najczęściej atakowane, czyli drzwi i okna. Najlepszy obraz uzyskuje się z kamer montowanych na wysokości 2-2,5 metra, na przykład na ogrodzeniu, słupie lub na pniu drzewa. Do kamer można dokupić specjalne obudowy, które będą ja lepiej maskować, a po zdemaskowaniu będą odporne na zniszczenie.  Przy maskowaniu fotopułapki trzeba pamiętać, żeby nie zasłonić jej obiektywów i czujników. 
Ale największą zaletą tych urządzeń jest możliwość informowania nas na odległość o intruzie. Wiadomość z fotopułapki może być wysłana jako MMS lub e-mail. Dzięki  fotopułapkom dysponujemy w razie czego materiałem dowodowym, ale przede wszystkim możemy szybko reagować, co oznacza przyłapanie szabrownika na gorącym uczynku. 

Jak włamywacze wybierają altanę, który chcą okraść?

– Zawsze obserwują. Wiadomo, to ich zawód, chcą się obłowić, chcą na tym zyskać, więc wchodzą do takich altan, gdzie mogą się spodziewać, że znajdą coś wartościowego.

Czy to prawda, że nie ma takich zabezpieczeń, których włamywacz nie złamie?

– Czas tutaj gra na naszą korzyść. Im więcej czasu złodziej musi stracić na to, żeby dostać się do naszego domku, tym dla niego jest to większe ryzyko wpadki. Może zostać w każdej chwili zauważony, ktoś może powiadomić policję i inne służby ochrony. To dla niego ryzyko. Im więcej dobrych jakościowo zabezpieczeń, tym trudniejsza praca dla wszystkich złodziei. To ich na pewno będzie zniechęcało.

Jak oszukać włamywaczy

– Jeżeli wiemy, że nie będzie nas dłuższy czas na działce, to możemy zaopatrzyć się w mechanizm, który będzie włączał i wyłączał światło, codziennie o tej samej porze. Jest to rzecz, która na pewno nie jednego złodzieja zmyli. Warto mieć też alarm. Kiedyś te systemy były bardzo drogie, nie każdego było na nie stać. Teraz staniały i praktycznie są ogólnodostępne. Trzeba również pamiętać, że jeżeli taki system założymy, należy go włączać, ale przede wszystkim nie zapominać zamykać drzwi!

Przypominamy. BRAMY ZAMKNIĘTE OD 1 LISTOPADA!

Wszystkim działkowca przypominamy, że od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 obowiązuje zakaz wjazdu na ogród. Wjazd możliwy jedynie w pilnych sprawach po uzyskaniu zgody Zarządu.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.

Uchwała nr 12 Walnego Zebrania Działkowców z dnia 12.04.2014

Ograniczenia na terenie ogrodu w związku z COVID-19

Zarząd ROD Odrodzenie do odwołania zawiesza prowadzenie dyżurów w biurze ROD. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@rododrodzenie.pl Korespondencje można także wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się drzwiach świetlicy ogrodu przy ul. Wrzesińskiej. Zalecenia Polskiego Związku Działkowców w związku ze stanem pandemii znajdują się w poniższym linku.

http://www.poznan.pzd.pl/content.php?body=article&name=uwaga-dzialkowcy&lang=pl

Zamykamy wodę na okres jesienno-ziomowy dnia 17.10.2020

Jak każdego roku, przyszedł czas kiedy należy zabezpieczyć na zimę naszą sieć wodociągową służąco do podlewania ogródków, dlatego dnia 17 października 2020 zostanie wyłączona woda do podlewania. Prosimy wszystkich działkowców o zabezpieczenie swoich ujęć wody. Krany należy wykręcić lub pozostawić odkręcone, co zapobiegnie rozsadzeniu zaworów przez mróz. Jednocześnie informujemy, że ujęcie wody pitnej przy świetlicy ogrodu zostanie otwarte do pierwszych przymrozków.

Komunikat w sprawie odstąpienia od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku

Zarząd ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskie na podstawie Uchwały 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020r podjął uchwałę nr 49/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 ,w której postanawia skorzystać z zapisu zawartego w §4 uchwały KR PZD i odstąpić od zwoływania walnego zebrania w roku 2020. Zarząd ROD stwierdza, że sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania ROD w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez WZ ROD w 2019r., stosowane odpowiednio do 2020r.

UZASADNIENIE:

W ROD Odrodzenie na obecną chwilę jest 715 członków PZD, którzy mają prawo uczestnictwa w WZ, Zarząd nie jest w stanie zorganizować zebrania dla takiej ilość osób, nie łamiąc przy tym przepisów ogólnie obowiązujących w czasie pandemii COVID-19. Ogród nie posiada odpowiedniego zaplecza, które pozwoliłoby zachować dystans społeczny pomiędzy uczestnikami zebrania. Stąd decyzja Zarząd nie może być inna.

Rusza II ETAP rozbudowy sieci wodociągowej wody pitnej.

Zarząd ROD „Odrodzenie” informuje że, zgodnie z uchwała nr 13/2020 Zarządu ROD z dnia 21.05.2020 oraz uchwałą nr 93/2020 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, rozpoczynamy inwestycję pn. „Budowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRODZENIE” przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej – II ETAP „, która w bieżącym roku obejmie działki o nr 32-38, 59-63, 77-130, 150-153, 173-213.

Prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec – październik 2020. przez firmę wyłonioną w przetargu, tzn. Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak.

Każdy działkowiec z wymienionych wyżej działek, który chce, aby jego działka została ujęta w planie robót proszony jest o wpłatę kwoty 2000zł na konto wykonawcy w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2020r. Przy braku wpłaty w wyznaczonym terminie, podłączenie w tym roku będzie niemożliwe.

W/w kwota obejmuje przyłącze do działki wraz z kompletnie wyposażona studzienką i zaworem czerpalnym, studzienka znajdować będzie się bezpośrednio za płotem na terenie działki.

WAŻNE: Woda nie będzie spuszczana na zimę, dlatego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu korzystania z sieci co oznacza m.in. , że będzie odpowiedzialny z spust wody z własnej działki. Zawory spustowe będą w każdej studzience.

Nr konta wykonawcy:

34 1090 1418 0000 0000 4101 4973 Santander Bank Polska S.A.

Tytułem: Przyłącze wodociągowe do działki nr . . . .

Prosimy dostarczyć kopię przelewu do biura Zarządy ROD.

Awaria instalacji kanalizacyjnej na terenie ogrodu.

W dniu 08.06.2020 na terenie ogrodu w okolicy bramy nr 5 przy ul. Wrzesińskiej nastąpiła awaria miejskiej instalacji kanalizacyjnej, której część przebiega przez ogród. W wyniku awarii jedna działka została zalana całkowicie przez ścieki płynące z rur kanalizacyjnych, druga działka częściowo. Awaria została usunięta, jednak skażeniu uległa ziemia. Użytkownicy działki będą wnioskować o odszkodowanie za utracone korzyść z działki.