About biuro@rododrodzenie.pl

This author has not yet filled in any details.
So far biuro@rododrodzenie.pl has created 53 blog entries.

Jakie podatki należy zapłacić do urzędu skarbowego po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki? – 25.03.2019

Po zawarciu umowy przeniesienia praw do działki należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tym bowiem podatkiem opodatkowana jest sprzedaż i zamiana rzeczy i praw majątkowych – art. 1 ust. 1 pkt 1a. W związku z tym, ze umowa przeniesienia praw do działki ma charakter „umowy sprzedaży” należy uznać, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) – art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt. 1. Kupujący powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC- 3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust.1).

Przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1). Co do zasady będzie to wartość majątku działkowca określona w umowie przeniesienia praw do działki.  Stawka podatku wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt. 1a). Istnieją jednak interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w których wskazuje on, że wartość podatku wynosi 1% (art. 7 ust. 1 pkt. 1b). Z uwagi na powyższe, należy w każdej sprawie skonsultować się z właściwym urzędem skarbowym lub wystąpić do Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną interpretację podatkową. Warto również pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku PCC zwolniona jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli ich wartość nie przekracza 1 000 zł (art. 9 pkt 6).

Odnośnie opodatkowania podatkiem PIT, który reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6.04.2017 r. (II FSK 3660/16) oraz wyrokiem NSA z dnia 17.05.2018 r. (II FSK 1242/16), co do zasady będzie obowiązywało zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z kwalifikacji prawnej przychodu ze zbycia nasadzeń i naniesień na działce, które zdaniem NSA, stanowią przychód ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), a nie z innych praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7). Powyższy sposób interpretacji sprzedaży majątku działkowca oznacza, że działkowiec przenoszący prawo do działki na inną osobę, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie wtedy, gdy dokona ww. przeniesienia przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 W związku z tym, że ww. orzeczenie sądowe jest wiążące tylko w określonych stanach faktycznych, zachęcamy działkowców do skontaktowania się w konkretnej sprawie z właściwym urzędem skarbowym! Można również wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (więcej informacji na ten temat dostępnych jest na: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji).

MAP  

Relacja z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 13.04.2019

W Sobotę 13 kwietnia, w świetlicy działkowej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Odrodzenie”. Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godzinie 16:00, w zebraniu uczestniczyło 89 osób, co stanowi 12% ogółu działkowców.

W zebraniu wzięli udział także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Pan Piotr Mieloch, który wyraził chęć współpracy z ogrodem, mówił, że działalność ogrodu i społeczność działkowa jest bardzo ważna dla naszego miasta, a formy otwierania się ogrodu dla organizacji zewnętrznych stały się tradycją w naszym mieście, chociażby Wczasy dla seniorów.

Na zebraniu działkowcom przedstawił się także nasz nowy dzielnicowy Sierżant Roman Stolarek, który krótko powiedział o bezpieczeństwie na ogrodzie i wyraził chęć pomocy, w każdej budzącej niepokój działkowców sytuacji.

Z ramienia okręgu w Zebraniu uczestniczył Prezes ROD im. T. Kościuszki i przewodniczący kolegium prezesów Pan Stanisław Pruszyński.

Zarząd:

Najważniejszą częścią tegorocznego zebrania był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonych dość sprawnie wyborach organa związku ukształtowały się w następujący sposób:

Przemysław Jaśkowiak – Prezes

Ewa Ratajczak – Skarbnik

Maria Jakubowska – Sekretarz

Dariusz Langner, Marek Szymański oraz Bartosz Głowacki – członkowie

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Czerniak – Przewodniczący

Mirosława Wieczorek oraz Mieczysława Wierzbicka

Po przeprowadzonej dyskusji podjęto wszystkie niezbędne uchwały w tym dotyczące opłat ogrodowych oraz rozpoczęcia pierwszego etapu inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej” Poniżej przedstawiamy obowiązujące opłaty w roku 2019.

UCHWAŁA Nr 9/2019

Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 kwietnia 2019 r w sprawie wysokości poszczególnych opłat i terminu ich wnoszenia

§1

Wlane zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokość poszczególnych opłat ogrodowych:

§2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  2. bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej,
  3. opłata za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  4. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  5. zarządzanie ROD

w roku 2019 w wysokości 145 zł od działki oraz 0,18 gr. od m2 partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD.

§3

Opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje i remonty w ROD, zgodnie z założonym planem pracy. W roku 2019 w wysokości 60 zł od działki w ROD.

§4

Opłatę ogrodową energetyczną na podstawie uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015r. W sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych , na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2018 roku, w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod liczników do niego przyłączonych. Uchwala opłatę energetyczną w wysokości 5zł od działki w ROD.

§5

Wymienione w uchwale opłaty działkowiec zobowiązany jest wpłacić do dnia 30 czerwca 2019 roku.

§6

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

§7

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

Budowa terenowej instalacji kanalizacji deszczowej

W miesiącu wrześniu 2018 roku została wykonana instalacja terenowa kanalizacji deszczowej zakończona odpływem do rowu. Instalacja będzie odprowadzać ścieki deszczowe i roztopowe z terenu ogródków działkowych o nr 96,97 znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej. Przed wykonanie instalacji w miejscu zlokalizowano wpusty stagnującej wody, co uniemożliwiało korzystanie z w/w działek. Zgodnie z przyjętym rozwiązanie zawartym w projekcie technicznym wykonano instalację z rur PCV-U klasa „S” (SDR34) o jednolitej strukturze. Rury poprowadzono ze spadem w kierunku rowu na średniej głębokości 170 cm. Na odcinku 160 mb wykonano dwie studzienki rewizyjne. Poza tym na działce nr 96 wykonano instalację drenarską połączoną ze studnią drenarską. Na samej studni zamontowano dodatkowy kołnierz betonowy celem jej podwyższenia i ochrony przed zanieczyszczeniami.

Otwieranie bram ogrodu

Począwszy o pierwszej soboty kwietnia bramy ogrodu będą otwarte w każdą sobotę od godziny 08:00 do 17:00. UWAGA! W przypadku nie sprzyjającej pogody tzn. w trakcie i po intensywnych opadach deszczu bramy pozostaną zamknięte z uwagi na możliwość uszkodzenia alejek ogrodowych i samochodów działkowców.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie”

zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawcze-wyborcze

Które odbędzie się w dniu: 13 KWIETNIA 2019

w Świetlica ROD ul. Wrzesińska w Środzie Wielkopolskiej

Początek obrad:

W I terminie godz. 15:30

W II terminie godz. 16:00

**           Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej       pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez      względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***         Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek       zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez       pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą       dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. Wyznaczenie protokólanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu zebrania
4. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r.(merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
7. Ocena Zarządu przez Komisje Rewizyjną ROD za 2018 oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

8. Projekt programu działania na kadencję 2019 – 2022

 9. Projekt planu pracy na 2019 rok

10. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2019 rok.

11. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej poprawność obrad.
13. Dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
             1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku i za kadencję.

             2) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

             3) Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

             4) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

             5) Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

  • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

            6) Wybór Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.         

       7)Zatwierdzenie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

             8) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku

             9) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego.

            10) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

           11) Uchwalenie planu pracy na rok 2019 i programu działania na kadencję.

           12) Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2019.

   15. Sprawy różne.

   16. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 02-04-2019 w godzina od: 17:00 do: 19:00 w biurze zarządu ROD, ul. Wrzesińska, 63-000 Środa Wlkp.

Nowe oświetlenie na ul. Zielonej

W grudniu 2018 wzdłuż ulicy Zielonej zamontowano nowe latarnie uliczne. Inwestycję wykonało miasto. Oświetlenie znacząco poprawi bezpieczeństwo pozostawianych na parkingu samochodów, a także ułatwi drogę na działki po zmroku.

Śmieciowy problem!

Apelujemy do wszystkich działkowców, aby zwracali uwagę na odwiecznie pojawiający się problem zaśmiecanie terenów przy ogrodowych. Najgorzej sytuacja wygląda od strony os. Piastowskiego przy kładce przez Moskawę.
Obecnie teren został posprzątany. Najgorsze jest to, że śmieci pozostawiają sami działkowcy, resztki po grillu, a nawet części rośli w foliowych workach. Moi drodzy, to świadczy o całej naszej społeczności!!! Dlatego pilnujmy siebie na wzajem i zgłaszajmy Straży Miejskiej jeśli zauważymy takiego śmieciarza.

Zamykamy bramy ogrodu.

Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania z dnia 12.04.2014 bramy ogrodu zostają zamknięte na okres jesienno-zimowy. Zarządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 do 31 marca 2019. Wjazd na ogród w tym okresie może spowodować zniszczenie alejek ogrodowych.

Każda osoba której zostanie udowodnione naruszenie regulaminu z tytułu nieuprawnionego wjazdu na teren ogrodu, zostanie ukarana karą nagany z wpisaniem do akt.