O G Ł O S Z E N I E

Polski Związek Działkowców R.O.D. Odrodzenie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia, że na skutek zmian warunków ekonomicznych jakie nastąpiły w 2022 r., w szczególności na znaczny wzrost cen energii elektrycznej, usług obcych, komponentów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz inflacji, znacząco wzrosły koszty dostarczania wody i oczyszczania ścieków.

Obecny poziom kosztów jest zdecydowanie wyższy niż zakładany w dotychczasowej taryfie.

W tej sytuacji zmuszeni byliśmy wystąpić z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy                                    i zatwierdzenie nowej.

Decyzją z dnia 20 kwietnia 2023 r. nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. zatwierdzona taryfa została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-13-2023-d-bs.html

W związku z powyższym taryfa wchodzi w życie z dniem 04.05.2023 r. i będzie obowiązywała do dnia 03.05.2026 r.

Zarząd MPECWIK zaproponował zmniejszenie obciążeń dla odbiorców zużywających wodę do celów zaopatrzenia ludności w wodę – gospodarstw domowych, w postaci dopłat do zużycia wody. W chwili obecnej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstw domowych) został skierowany do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Powyższe ma na celu przeciwdziałanie skutkom nadmiernego wzrostu cen za wodę dla mieszkańców gminy.

Zarząd MPECWiK Środa Wlkp.

Pozdrawiamy,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

ul. Harcerska 16

63-000 Środa Wlkp.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MPECWiK Sp. z

o.o. w Środzie Wielkopolskiej ul. Harcerska 16, wyłącznie w celu

realizacji udzielonego wniosku/zgody. Jednocześnie informujemy że mają

Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany,

prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo

sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( podstawa prawna Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).